Management Coaching

Managementcoaching om groei te garanderen
Voor mensen, die optimaal willen blijven functioneren in hun werk of die tegen blokkades oplopen, bestaat er individuele managementcoaching.Managementcoaching gaat ervan uit dat professionele en zakelijke kwaliteiten het best tot hun recht komen als iemand evenredig veel aandacht besteed aan persoonlijke zelfontplooiing als aan professionele ontwikkeling. Het doel is mensen te helpen evenwicht te vinden tussen hun rationele vermogens enerzijds en hun emotionele talenten anderzijds. Evenwicht tussen deze twee polen maakt dat iemand ook de dynamiek van andere polariteiten kan benutten, zoals bijvoorbeeld:analyserend vermogen – intuïtie
daadkracht – persoonlijke kracht
structurerend vermogen – experimenteerlust
doelgerichtheid – visueel inzicht
instrueren – inspireren.Managementcoaching is belangeloos en strikt vertrouwelijk, mede doordat er geen werkverhouding met de coach bestaat. Zo kan het persoonlijke leerproces centraal staan in plaats van de directe werkuitvoering, zoals veelal bij andere vormen van werkbegeleiding.
Aangrijpingspunt voor de coaching is in de eerste plaats de communicatie: de communicatie met klanten, met collega’s, met medewerkers waaraan men leiding geeft en met de eigen baas.Managementcoaching is voor managers, maar niet alleen voor hen. Het is voor alle mensen die met mensen werken; als leidinggevende als contactpersoon of als teamlid. En dat is eigenlijk iedereen in de huidige arbeidsverhoudingen. Die zijn namelijk minder hiërarchisch en meer gebaseerd op overleg dan zeg 33 jaar geleden. De betekenis van de positie en bijbehorende macht en status is minder geworden, terwijl daar tegenover de betekenis van persoonlijke kracht en prestatie groter is geworden. De arbeidsmarkt is ook niet meer statisch maar flexibel. Dat betekent een steeds grotere druk op de werkende mens, maar ook steeds meer kansen voor persoonlijke ontwikkeling.Er is een scala van situaties waarin managementcoaching uitkomst kan bieden:
Voor startende carrières
Vooral mensen met een professionele achtergrond, zoals technici, juristen en (para)medici zijn in hun opleiding slechts summier op managementtaken voorbereid. Velen hebben daardoor het idee dat leidinggeven of effectief met mensen omgaan vanzelf komt aanwaaien. Dat het stukken soepeler verloopt als men dat professioneel aanpakt beseffen zij vaak niet. Dit leidt soms tot het laten liggen van verantwoordelijkheden, of in het andere uiterste tot het star orders geven. Beide gaat ten kosten van de medewerkers en van de eigen werklust. Met een aantal coachinggesprekken gedurende bijvoorbeeld een half jaar kan men ‘lol krijgen’ in afstemmen op de baas, samenwerken met collega’s, leidinggeven of communiceren met klanten. De coach geeft inzicht in de eigen manier van structureren, instrueren en inspireren. Verder gaat hij in op het functioneren van organisaties en de processen daarin.
Voor aanscherpen van sociale vaardigheden
Ook voor een geroutineerde medewerker is het goed na verloop van tijd stil te staan bij de eigen aanpak van het werk. Net als bij een topsporter moet hij/zij van tijd tot tijd in training. Anders ontstaan er in de dagelijkse praktijk blinde vlekken voor de effectiviteit van de eigen aanpak. Managementcoaching is een gelegenheid om stil te staan bij sterke en zwakke kanten van het eigen optreden. De coach biedt instrumenten voor tactisch en strategisch management. Individuele managementcoaching frist de vaardigheden op om effectief te communiceren bijvoorbeeld voor onderhandelingen, teambegeleiding of conflicthantering. Individuele coaching sluit goed aan bij programma’s van organisatieontwikkeling volgens de methode van de ‘zelflerende organisatie’. Het is bovendien een goed alternatief voor groepstrainingen, omdat het op maat gesneden is op de persoon en zijn of haar eigen werkterrein.
Voor overwinnen van aanpassingsproblemen
Bij een nieuwe werkkring, een snelle verandering of na een reorganisatie kan het moeilijk zijn een manier te vinden om met de nieuwe situatie om te gaan. Men kan in een situatie komen waarin men niet meer uit de verf komt en er wrijvingen ontstaan met collega’s, leidinggevenden of mensen, waaraan men leiding geeft. De coach kan in die gevallen helpen de situatie te analyseren en zicht te krijgen op het eigen aandeel in de verhoudingen. Zo ontdekt men (weer) de eigen mogelijkheden om blokkades op te heffen. Indien nodig kan de coach ook op het werk bemiddelen bij onderliggende conflicten.
Voor loopbaanontwikkeling
Vooral nu ook de studie erop gericht is om zo snel mogelijk carrière te maken, bestaat het gevaar dat mensen een carrièrespoor volgen zonder erbij stil te staan of zij in hun werk wel vinden wat zij ervan verwachten. Managementcoaching is een moment van reflectie op de carrière. De coach kan helpen om zelfinzicht te ontwikkelen. Zo kan men voorkomen dat men op de ingeslagen weg vastloopt en zich oriënteren op de arbeidsmarkt voordat men door onvoldoende werklust en slecht functioneren ontslag of outplacement ‘krijgt aangeboden’.
Voor verwerken van frustrerende ervaringen
Iedereen loopt de kans in zijn werk frustrerende ervaringen op te doen door bijvoorbeeld foute inschattingen, conflicten of het verlies van een baan. Dergelijke crisis-situaties maken onzeker en leiden vaak tot verstarren van gedrag. Ze leiden nogal eens tot onterecht schuldgevoel of tot wraakgevoelens, zodat men zich tegenover iedereen krampachtig opstelt. Zo’n verstarring verlamt niet alleen op het werk, maar maakt ook in de persoonlijke sfeer het leven zuur. Managementcoaching kan die verstarring doorbreken. Wanneer men persoonlijk ernstig is vastgelopen kan de coach helpen om de frustrerende ervaringen niet te zien als bewijs van absoluut falen, maar als realistische feedback op het eigen functioneren. We gaan ervan uit dat, als men pijnlijke ervaringen in hun werkelijke proporties kan zien, zij een bron vormen voor verandering en persoonlijke creativiteit. Dat geeft de kracht frustraties te overwinnen en wat betreft de carrière het heft (weer) in eigen handen te nemen.